پیچک ( زری مینویی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- آرام , آرام در من می دَمد( زری مینویی )
- غروب سرخ دریا عبور باد ولگرد ( زری مینویی )
- می رفتم و رفتنم مرا کم داشت( زری مینویی )
- آموزگاری ساده ام سادگی مهربانی ست ( زری مینویی )
- مقصود ِ نقطه چین ها را( زری مینویی )
- مرا ببخش ستاره ی من !( زری مینویی )
- کدام صحنه را سکوت کنم؟ ( زری مینویی )
- و تو ای آخرین آشنای دل ِ کودکانه ی من ! ( زری مینویی )
- سفر سکوت دیشبم رسیده ( زری مینویی )
- چوباران با تن جنگل و صحرا با شقایق ها ( زری مینویی )
- همه شب خواب ترا می بینم ( زری مینویی )
- به جان ِ خودمان که جانپاره ی نور و امیدیم( زری مینویی ) .
- چه اهمیت دارد که اسمت بهار باشد ( زری مینویی )
- از چاک پیراهنت بگذرم ( زری مینویی )
- برایم چشمه ای دریا بیاور( زری مینویی )
- رفیق من ، درخت ِ پشت ِ پنجره ام ( زری مینویی )
- امشب نگاه -آینه حیرت سبزاست ( زری مینویی )
- این سویِ پنجره ای رویایی ( زری مینویی )
- ببین چگو نه زخمهایش را صبورانه لب می گزد ! ( زری مینویی )
- درک و دانش ِ آزادی( زری مینویی )
- پائیز جان !می بینم که چمدانت را بستی( زری مینویی )
- در آسمانت چرا بچویم( زری مینویی )
- خیال دهکده ء دور - مهربان، رفتار( زری مینویی )
- جنگ تن به تن ِدو پاره استخوان( زری مینویی )
- دوباره رویای همان پرواز وهمان طاقت ِ دلریخته( زری مینویی )
- ازاون طوفان تو این طوفان دویدن ( زری مینویی )
- ریل بود و راه بود و طی شدن زنی( زری مینویی )
- کولی دستی به موهایش میبرد ( زری مینویی )
- نگاهم به نقره ، تقره ی امواج ِ رود ِسِن بود( زری مینویی )
- این سایه کیست که این گونه مهربان( زری مینویی )
- باغچه ای به باغی میگوید ( زری مینویی )
- سایه ای داشت گیتار می نواخت( زری مینویی )
- از نگاهت سرِ سوزنی پیدا نیست( زری مینویی )
- تو در زمین هم پرنده ای( زری مینویی ) .
- من یکی که از دست خودم ( زری مینویی )
- نیازی به رویای بزرگ و باشکوه نیست( زری مینویی )
- دلا دیوانه تر دیوانگی کن ( زری مینویی )
- شب و بوی خوش ِ چادر نمازت( زری مینویی )
- گل بارون زده ی با غچه ی خورشید( زری مینویی )
- سیاهی در سیاهی در سیاهی( زری مینویی )
- بودم ، اما بودنی که چی بگم مثل نبودن( زری مینویی )
- نمی دانم واژه هایی که از قلم به کاغذ می چکد ،( زری مینویی )
- چه وقت شروع پایکوبی واژه ها و رنگها( زری مینویی )
- تو را به قطره ی آتش پرستی ( زری مینویی )
- رفتم که چمدانم را بر دارم و بی خداحاقظی( زری مینویی )
- گفتم چه پیغامی ( زری مینویی )
- گر که مایوسم کند ، ابرِ نگاه ِ روزها ( زری مینویی )
- چگونه میتوان دوستت نداشت( زری مینویی )
- جفت ِ هم بودیم تنها تفاوت ما این بود ( زری مینویی )
- انگار همین دیروز بود !( زری مینویی )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد