پیچک ( زری مینویی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- قطار ِ بدرقه می رسد( زری مینویی )
- تو هم ای یار نتونستی حرف چشمامو بخونی( زری مینویی )
- هرگز جرات نداشتم درست در چشمانت نگاه کنم ( زری مینویی )
- تا زمستان نرسییده ،( زری مینویی )
- درست مثل دیشب( زری مینویی )
- تو را به تازیانه بسته اند هموطن ( زری مینویی )
- این کوزه زمانه ای هَزاری بوده است( زری مینویی )
- گفتم که چه پیغامی ِ پایان ِ پریشانی ست( زری مینویی )
- بخند ای آبی ِ خاکستری پوش( زری مینویی )
- مدتی ست خواب تو را می بینم( زری مینویی )
- وقتی رویایِ پروازم ( زری مینویی )
- دست بردار از این نیتِ( زری مینویی )
- کنار معبد ِکوچک من ( زری مینویی )
- نه پلی ،به قصد ِ به تو رسیدن ( زری مینویی )
- اینهمه آوار وصحنه های( زری مینویی )
- تودر کجای زمان ایستاده ای ( زری مینویی )
- آبادی ِجان یکسر ، از قهر تو شد ویران ( زری مینویی )
- کودکان ِ تب و شب و ( زری مینویی )
- خانه که نه ،خاندانم رفته ( زری مینویی )
- در رویای ِ کدامین دیدار، ( زری مینویی )
- اینجا که منم چاهی است( زری مینویی )
- آری !انصاف چیز خویی است( زری مینویی )
- هربار که نگاهم میکنی ( زری مینویی )
- فکر من مباش مسافر ،( زری مینویی )
- گل گوشه ای نشسته - ( زری مینویی )
- طوری نگاهم می کنی انگار ،( زری مینویی )
- دریا که دلش بگیرد ( زری مینویی )
- تمام گریه هایم را ( زری مینویی )
- انار دلم را دانه ،دانه ،می کنم ( زری مینویی )
- بسکه ،خواب ِ باران دید ( زری مینویی )
- دوباره می گویم من بدون عشق می میرم ( زری مینویی )
- زمان بیهوده می گردد ( زری مینویی )
- می گویَدَم :چه سرزنده ای هنوز !( زری مینویی )
- به جان تو که جان ِ من( زری مینویی )
- صحرا را تاب ِ داغ ِ شقایق نیست ( زری مینویی )
- دیگر ، حوصله ی غرور ِبردباری ام را ندارم ( زری مینویی )
- آدم در این اتاق ( زری مینویی )
- گفتم و گویَمَت همی ، دم نزَنَم بی تو دمی ( زری مینویی )
- انگار کسی داشت ابرهای( زری مینویی )
- حوصله کن ، حوصله کن ای نازنین ( زری مینویی )
- تو دیر رسیدی ( زری مینویی )
- اگر چه پوشیده جامه ی دوست ( زری مینویی )
- نه اهل خرافات بود ( زری مینویی )
- تا ، باده خبر آرد ، از تازه ی سرمستی ( زری مینویی )
- فاصله ی تنها را ،( زری مینویی )
- چه هوای خوبی !آفتاب دیگری ، انگار امروز دمید ( زری مینویی )
- زمین ، شایسته ی زندگی اش نبود( زری مینویی )
- از کجای ِ این شب ِ تار( زری مینویی )
- مکث ِ نگا ه ِ تو ( زری مینویی )
- درست نمی دانم ، در چه حالی ،( زری مینویی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد